Nieuwsbrief januari 2011

Welkom

Beste Zienderogenden,

Graag val ik weer met een informatieve dankbrief bij u binnen, maar het is ook een ernstige brief, want ik kom met een belangrijke ‘onthulling’. U weet inmiddels, dat ik in 1966, als vrij gevestigd blindheidsbestrijder, begonnen ben en kort geleden 78 jaar werd. Midden vorig jaar heb ik een korte maar heftige ziekteperiode doorgemaakt, die tot nadenken stemde. Ja, het wordt zo zoetjes aan tijd om aan de toekomst van onze stichting te denken, want er moet de komende jaren nog heel veel gebeuren voor blinden en slechtzienden, die het niet zo best getroffen hebben. Een aantal dingen zal veranderen, maar de doelgroep blijft dezelfde, terwijl enthousiaste mensen zich voorbereiden om geleidelijk aan mijn groeiend aantal taken te gaan overnemen. Wat ook blijft en daarin heb ik een groot vertrouwen! Dat is uw trouwe steun aan ons werk!

Ik baseer mijn hoop en vertrouwen op klare taal sprekende cijfers. Als antwoord op de eindejaarsbrief, die in een onbeduidende oplaag van slechts 500 exemplaren over het land werd verspreid, kwamen in de periode van 3 december 2010 tot 7 januari 2011 niet minder dan honderd negentien positieve reacties (subsidies, donaties en giften). De grootste steun bezorgde ons Brilservice BV, die in mijn gemeente is gevestigd. We kregen maar liefst 2025 gloednieuwe monturen met een waarde van meer dan 80.000 euro! Hartelijk dank, aardige Brilservice. Al die schitterende monturen komen straks op verre neuzen van arme mensen te staan…

Want dat blijft natuurlijk doorgaan! Verder onze hartelijk dank aan de Stichting Missie-Zending in Venhuizen, aan de Beheerscommissie van de PKN in Heemskerk en aan ons gemeentebestuur. Oprechte dank, niet op de laatste plaats, aan Pater Herman Bergsma CssR, die onlangs zijn 50-jarig priesterfeest vierde en zijn jubileumgeschenk wilde bestemmen voor projecten van Zienderogen. Als Twentenaar vat hij zijn geloof kort samen in het levens-motto: “Ik bin in Diene Haand, o Heer. Doe lits mie los. Doe grips mie weer! ” In de genoemde periode werd een totaalbedrag van ruim 14.000 euro op onze bankrekening bijgeschreven!

Dit jaar gaan we bijzondere aandacht schenken aan projecten in Congo, Oekraïne  Marokko en Mauritanië. Aandacht voor de huisvesting van misdeelde blinde kinderen en het onderwijspeil van blindenscholen.

Er bereikte ons dezer dagen een verzoek van Jayrous Eliakimu, een esperantist in Tanzania, die over onze activiteiten in Afrika las. “Je hoeft hier maar dertig meter te lopen om iemand met een visuele handicap tegen te komen…! ” Ik correspondeer ook lange tijd met esperantisten in Novocherkassk, die Zienderogen ook graag zien komen. Dat zou dan de vierde missie naar de Russische Federatie worden. Het is een geruststelling voor het bestuur van morgen, dat er meer dan genoeg werk ligt te wachten.

Heel blij zijn we met een grotere bekendheid bij de optische industrie en de opticienswereld. Veel hebben we te danken aan de inzet van onze ambassadeur Bram Bol en een wassend aantal enthousiaste vrijwilligers, die zich in het veld verdienstelijk maken. We zijn ook blij dat er meer oogartsen bij onze missies betrokken zijn.

We kunnen ons gelukkig prijzen met enkele grote subsidiegevers, zoals de Wilde Ganzen, de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden en de Kringloopwinkel “De Groene Ezel” in Heemskerk. Enkele malen viel ons een legaat ten deel. Ook al zijn kerken op het ogenblik, helaas negatief, in het nieuws, van kerkelijke zijde genieten we van oudsher krachtige steun. Bij de viering van het 40-jarig jubileum van de oecumenische basisgemeente KGIJ in Heemskerk werd ons ook de collecte gegund!

Ik ben tenslotte de regionale pers erkentelijk voor de loyale medewerking onze projecten keer op keer onder de aandacht van de burgerij te brengen. Zoals het ook een opsteker is, dat het College van Burgemeester en Wethouders van Heemskerk (Millenniumgemeente!) ons talloze malen gesteund heeft. We kunnen nu wat meer doen voor de Blinden- en slechtziendenschool in Oujda (Marokko), waar onze ‘geadopteerde’ kinderen Imane en Oussama studeren (vooral leermiddelen en muziekinstrumenten).

Van harte hoop ik, dat we dit jaar met een grote missie (oogartsen en opticiens) in de congolese stad Mbanza-Ngungu aan het werk kunnen gaan. We spreken dan over een stad met 200.000 inwoners, die zich maar moeten zien te redden zonder oogspecialisten… Lou, Nico, Jeroen en ondergetekende hebben er in september van het vorige jaar met plezier gewerkt. Enkele esperantisten zijn ons daar als contactpersonen, gidsen en tolken, weer van dienst geweest. De taal van oogarts Dr L.L. Zamenhof (1859 – 1917) heeft ons al op heel wat plaatsen gebracht, waar wij arme mensen met oogproblemen konden helpen! Dezer dagen nog las ik een stukje in de krant over de onlangs overleden Mieke van de Voort (1972 – 2011), die via die taal zo gemakkelijk met Chinezen in kontakt kon komen (N.B. in 2004 vond in Peking het Esperanto-Wereldkongres plaats!).

Zo dank ik u allen weer hartelijk voor alle medeleven, zoals geuit op uw aardige nieuwjaars wensen (daarvan zou een leuke bloemlezing te maken zijn!). Ik wens Bram, Cor, Daan, George, Jeroen, John, Laurent, Nico, Rob, e.a. sterkte en een flinke dosis humor, realiteitszin en inspiratie met het maken van toekomstplannen. Zij zorgen ervoor dat, poetisch uitgedrukt, het zaaigoed van Zienderogen morgen en overmorgen in hongerige en dorstige akkers blijft vallen… Ik houd u graag op de hoogte en groet u weer met het gebruikelijke TOT ZIENS!

Jacques Tuinder