Nieuwsbrief december 2000

Op de drempel van het nieuwe jaar ontvangt u – zoals te doen gebruikelijk – onze nieuwsbrief. U hebt ons weer goed gesteund en daarvoor willen wij u graag hartelijk danken. We kregen een tweetal subsidies, waaraan we geen ruchtbaarheid mogen geven. In alle stilte hebben we natuurlijk wel een dankbriefje gestuurd! De grootste sponsor is en blijft de Kringloopwinkel Heemskerk, waar ik al jaren met plezier als vrijwilliger werk. In een rond getal ontvingen we de afgelopen 11 maanden een bedrag van 71.500 gulden.

Aan onze projekten gaven wij in totaal 92.500 gulden uit, naar land uitgesplitst betekent dat: Albanië 20.000 gulden; Bulgarije 43.300 gulden; Kameroen 1900 gulden; Marokko 1800 gulden; Sri Lanka 24.400 gulden en diversen 1100 gulden. De kosten kwamen geheel voor onze rekening, want u weet, dat we geen strijkstok hebben: sinds 1966 gaan alle bijdragen integraal naar het goede doel. Helaas moesten we wel uit onze reserve putten (dat kon, omdat de begrote kosten voor oogheelkundige hulp aan een patiente uit Marokko aanzienlijk lager uitvielen), daar de uitgaven de inkomsten ver te boven gingen.

De onnodige blind- en slechtziendheid in de wereld neemt, ondanks vele inspanningen van talloze organisaties, onrustbarend toe. Sprak men in 1966 nog over 17 miljoen mensen met een vermijdbare visuele handicap, thans komen we aantallen van 50 miljoen tegen! Zullen we het dan maar opgeven? Of moeten we onze inzet juist vergroten, omdat we er steeds meer achter komen, hoe groot de nood in Oost-Europa is (een straatarm land als Moldavië hebben we recent aan ons lijstje moeten toevoegen…) ?

Voor Bulgarije, waar Zienderogen in augustus jongsleden met een gouden medaille werd onderscheiden door het bestuur van de Blindenbond, zijn de kosten zo hoog opgelopen, omdat er zeer veel hulpgoederen moesten worden vervoerd in verband met de modernisering van de brailledrukkerij in Sofia. Ook van de opleiding van brailledrukkers werd veel werk gemaakt, dankzij onze solide partners Sonneheerdt en Proson, die een goed geslaagde zomercursus organiseerden. Een flinke partij braillepapier, een groot aantal computers met brailleleesregel en een enorme hoeveelheid tv-loepen moesten we in dat Balkanland zien te krijgen.

We willen in deze brief vermelden, dat de projecten in Albanië en Sri Lanka, voorzover we weten, goed lopen. De Stichting Theofaan zijn we dankbaar voor de hulp aan de Blinden- en Slechtziendenschool in Tirana in de vorm van leermiddelen. De brailledrukkerij draait er op volle toeren. Op 2 november had ik een gesprek met mensen van de Stichting Wilde Ganzen in Hilversum, omdat daar de bereidheid bestaat tot verdubbeling van onze inspanningen over te gaan, en wel tot een bedrag van 15.000 gulden.

Al enkele malen heb ik, tweemaal met mijn blinde vriend en adviseur Jan Verheule, die ons kort geleden is ontvallen, een bezoek gebracht aan het Revalidatiecentrum voor visueel gehandikapten in de bulgaarse stad Plovdiv. Een jaar of tien geleden is dit centrum geholpen door Het Loo Erf in Apeldoorn, een instituut met veel ervaring op het gebied van revalidatie. Waar het – enige – Centrum in Bulgarije nauwelijks nog kan funktioneren (in de wintermaanden is het ook nog gesloten, omdat er geen geld voor brandstof is!), heeft Zienderogen besloten in te gaan op een heel verlanglijstje, dat ons door directeur Angil Sotirov ter hand gesteld werd. Wij willen proberen 35.000 gulden bij elkaar te bedelen, zodat we samen met de Wilde Ganzen tot een halve ton kunnen komen. Dit bedrag willen we zo zorgvuldig mogelijk besteden, en wel in overleg met deskundigen van Het Loo Erf.

Enkele mensen van Sonneheerdt en Visio brachten bezoeken aan Bulgarije, Moldavië en Roemenië, zodat er weer heel wat werk zit aan te komen. Het was er erg koud; er werd niet gestookt op de blindenschool en de kinderen waren dun gekleed. Hier en daar wordt er al kleding ingezameld! Verder bereid ik me voor op een nieuwe reis, en wel naar de Krim, waar ik in april jongsleden met opticien Co Croese uit Heemskerk heen wil.

Na deze stof voor enkele kerstgedachten wens ik u, ook namens Vera en het bestuur van Zienderogen, rijke en gezegende feestdagen en goede voor-uitzichten in 2001! Vrede en Alle Goeds. Ik groet u allen zeer en houd het graag op ‘tot ziens’,

Jacques Tuinder