Nieuwsbrief augustus 2008

Welkom

Het gebeurt niet alle dagen, dat een dagblad opent met goed, met positief nieuws. Dat viel me op toen op 29 juli jl. ‘De Volkskrant’ in de bus viel. Het gaat me om het begrip ‘vertrouwen geven’… Wat is het heerlijk te ervaren al 42 jaar veel vertrouwen te genieten van een trouwe groep mensen die je steunt en blijft steunen. Zienderogen heeft alle vertrouwen in het nederlandse pleeggezin in Roemenië, waarin Olga en Crina liefderijk zijn opgenomen, de blinde tweeling die overdag wordt verzorgd door Aurelia. De kinderen beginnen te staan en zetten hun eerste pasjes. Op 27 augustus aanstaande worden ze vier jaar…

Een groot vertrouwen hadden we in de Blindenbond in De Krim, die een prima programma voor ons maakte in april. Inmiddels hebben alle gemaakte brillen hun bestemming bereikt. We gaan nu weer honderden nog te maken brillen ‘uitzetten’ bij opticiens, brillen bestemd voor Roemenië, waar de optometristen John Moen en George de Jong met ondergetekende de 2 laatste weken van juni gewerkt hebben (tegen de duizend consultaties!).

Alhoewel we steeds zonder CBF-KEURMERK hebben geopereerd (we hebben tot nu toe nog niemand gevonden, die de kosten voor zijn of haar rekening wil nemen!), genieten we alle vertrouwen van Wilde Ganzen, overheden, kerken, kloosters, kringloopwinkels, serviceclubs, enz.

Over de periode 4 juli t/m 1 augustus brachten 60 donateurs v/m maar liefst E. 4.153.– bijeen. Daar stonden als uitgaven tegenover een bedrag van E. 4.970.89, zijnde reis- en verblijfkosten E. 1.783.75 en aankoop glazen E. 3.187.14. Een donateur zette op het strookje ‘vier dagen lopen Nijmegen’, en dat liep op tot E. 200.–! Anderen schreven ‘bijdrage voor uw geweldige werk’ en ‘ga zo door, veel succes’. Voor onze lieve tweeling werd zoveel ontvangen, dat de verzorging tot eind december voldoende gewaarborgd is… Een artikel in het Zondagochtendblad leverde weer enkele ‘nieuwe’ giften op. Ook werden ons loepen aangeboden (zeer welkom!).

We kregen aardige reacties op onze laatste brief, waarin we nogal vrij gedetailleerd verslag deden van onze recente reis naar Baceu (Roemenië). Dezer dagen kwam een verzoek van een alleen wonende blinde vrouw in Eritrea, die graag op Engelse les wil, in de hoop zo aan werk te kunnen komen. We willen daaraan graag onze medewerking verlenen, te meer omdat er kennissen van deze vrouw in Heemskerk wonen, die samen met ons het contact kunnen onderhouden.

We proberen de komende maanden ook iets te doen aan het aardig lang uitgevallen ‘verlanglijstje’ van de Blinden- en Slechtziendenbond in Baceu, die vooral apparatuur en braillepapier vraagt. Vera en ik zijn er even tussen uit geweest. We bezochten een Esperanto-Congres in Slowakije en op weg daarheen gingen we bij vrienden en kennissen langs. Dat leverde bij elkaar nog weer eens E. 2.080.– voor Zienderogen op. Op de leestafel waar de aandacht werd gevestigd op nieuwe in Esperanto verschenen boeken, lagen twee uitgaven waarvan de opbrengst ook aan onze projecten ten goede komt. Eén van die boeken is een reis- en werkverslag van een tsjechische (kinder)arts, die een jaar lang in Centraal Afrika ge-werkt heeft. Ook verscheen een boeiend boek over 50 jaar BONA ESPERO, een kindertehuis in Brazilië, dat geheel drijft op zich vrijwillig inzettende esperantisten uit alle delen van de wereld.

Veel dank zijn we verschuldigd aan Bril-Service, die ons circa 3.000 splinternieuwe monturen ter beschikking stelde! Goed te ervaren dat we ook veel vertrouwen genieten van de optiekbranche in Nederland… Zo danken we u allen weer allerhartelijkst voor uw meeleven en steun, waarmee u wil zeggen: DOORGAAN! Dat doen we dan ook con amore. Graag maken we dankbaar en verheugd melding van het feit, dat de Doelengroep van de Kringloopwinkel Heemskerk (waar ik als vrijwilliger werkzaam ben) ons een bedrag van E. 4.400 heeft toegezegd.

Tot slot laat ik onze begunstigers weten, dat in de laatste nieuwsbrief van de in Rotterdam gevestigde Julia Stichting Julia aandacht wordt gevraagd voor onze blinde tweeling. Hartelijk dank, Caroline en Paul! Proficiat met jullie enorme inzet. Al eerder mochten wij van jullie een groot bedrag voor muziekinstrumenten voor de Blindenschool in Albanie ontvangen. Fijn dat ook de ANBI-erkenning is verleend. We blijven graag met jullie in contact.

Met vriendelijke groet en graag ‘TOT ZIENS!’, ook namens Vera en het bestuur van Zienderogen,

Jacques Tuinder